Ziek op vakantie met toestemming bedrijfsarts

Een senior meettechnicus werknemer heeft zijn vakantie geboekt en afgestemd met de werkgever. Dan wordt hij ziek en gaat hij met toestemming van de bedrijfsarts op vakantie. Mag de werkgever in deze situatie vakantiedagen afboeken van het verlofsaldo? Hierover heeft de hoogste rechter zich onlangs uitgesproken.   

Wettelijke regeling
De wet zegt hierover het volgende: Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is, gelden niet als vakantie, tenzij in een voorkomend geval de werknemer daarmee instemt. In afwijking van de vorige volzin kan bij schriftelijke overeenkomst worden bepaald dat de in enig jaar verleende vakantiedagen of gedeelten daarvan waarop de werknemer ziek is, als vakantie gelden tot ten hoogste het aantal vakantiedagen dat voor dat jaar boven het minimum is overeengekomen.

Wat zegt de Hoge Raad?
Deze wettelijke regeling gaat alleen over verrekening van vakantiedagen in het geval dat de werknemer ziek wordt vóór of tijdens een vakantie die al was vastgesteld voordat hij ziek werd. De regeling beoogt ervoor te zorgen dat een werknemer die vóór of tijdens een reeds vastgestelde vakantie ziek wordt zijn vakantiedagen behoudt, zodat hij die op een later moment kan benutten. Gelet op dit doel dient een werknemer uitdrukkelijk en gericht in te stemmen met het afboeken van vakantiedagen, telkens wanneer de omstandigheid die aanleiding geeft tot het verzuim zich feitelijk voordoet of heeft voorgedaan.

De al vastgestelde vakantie van de werknemer geldt in dit geval dus niet als vakantie, tenzij hij heeft ingestemd met het aanmerken van de desbetreffende dagen als vakantiedagen, of de mogelijkheid van verrekening voortvloeit uit een schriftelijke overeenkomst. Een cao kan zo’n schriftelijke overeenkomst zijn.

Voor het aannemen van instemming van de werknemer met het aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen is niet voldoende dat de werknemer die ziek is geworden nadat zijn vakantie is vastgesteld en voordat deze vakantie is aangevangen, aan de bedrijfsarts, zijn leidinggevende of de werkgever kenbaar maakt dat hij nog met vakantie wil gaan.

Let op: De uitspraak lijkt duidelijk, maar de Hoge Raad heeft de zaak doorverwezen naar een gerechtshof om onder meer te onderzoeken of de cao de werkgever toch recht gaf om de vakantiedagen in deze situatie af te boeken.